تزریق ترانس فورامینال

درمان کمردرد ناشی از بیرون زدگی دیسک کمری با تزریق ترانس فورامینال
1398/10/14 22 نظرات
همان گونه که اشاره شده است درمان بیرون زدگی دیسک کمری چند مرحله ای می باشد. مرحله اول درمان های ساده و کنسرواتیو (نگاهدارنده) شامل مصرف داروها، آب درمانی، فیزیوتراپی و… می باشد. چنانچه این مرحله درمانی موفق نباشد پیش از عمل جراحی (بسته یا باز) باید گام دوم ...
ادامه مطلب