استخوان انسان

همه چیز در مورد استخوان
1398/05/06 2 نظرات
استخوان بافتی زنده پویا و در عین حال مستحکم است و در حقیقت داربست اسکلتی بدن می باشد و در حقیقت چهارچوبی است که سایر اعضای بدن بر آن استوار می گردند و د رعین حال همچون قفسه ای بافت های حساس بدن را محافظت می کند. از سوی ...
ادامه مطلب